Header banner
Meniu

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Greitas prisijungimas

Pirmą kartą naudojatės „1Stop“?

Sukurkite naują paskyrą, kad galėtumėte naudotis registruotų vartotojų privilegijomis!

Gausų prekių pasirinkimą

Gausų prekių pasirinkimą

Jūsų poreikius atitinkančias kainas

Jūsų poreikius atitinkančias kainas

Patogų apsipirkimą ir mokėjimą

Patogų apsipirkimą ir mokėjimą

Jeigu esate fizinis asmuo, spauskite šį mygtuką

Fizinis asmuo

Greitas prisijungimas

Jeigu esate juridinis asmuo, spauskite šį mygtuką

Juridinis asmuo
Užsakymai ir informacija
8 700 11400

1STOP.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi 1STOP.LT parduotuve internete https://1stop.lt (toliau – 1STOP, e-parduotuvė, Pardavėjas) sąlygas.
 2. Taisyklės yra taikomos, kai e-parduotuvės klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka e-parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas (toliau bendrai vadinama - Prekės).
 3. E-parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Daily print“, buveinės adresas: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Įmonės kodas: 301818074, PVM mokėtojo kodas: LT100004231916.
 4. Pirkėju Taisyklių prasme yra bet kuris asmuo, perkantis prekes 1stop.lt e-parduotuvėje internete. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susikūręs e-parduotuvės paskyros, susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjas pateikdamas užsakymą e-parduotuvėje patvirtina, jog susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
 7. Jei po Taisyklių pakeitimo pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis ar pateikia naują užsakymą, jis visais atvejais patvirtina, jog sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

 

 1. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA
  1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti e-parduotuvėje siūlomas prekes, e–parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą, kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei suteiktas).
  2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais, taip pat draudžiama prekes pirkti kito juridinio asmens vardu ar naudojant kito asmens, nei registruotas vartotojas, mokėjimo priemones.
  3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų konfidencialumą todėl Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
  4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis e-parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Pardavėjas yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pirkimo – pardavimo sutartis, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant Pirkėjo įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus, siunčiant Pirkėjui informaciją ir reklamą, susijusią su Pardavėjo vykdoma veikla, bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis e-parduotuvės paslaugomis.
  6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklių, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
  7. Jei šios Taisyklės nereguliuoja tam tikrų su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, ar tarp šių Taisyklių ir Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklių yra prieštaravimų, taikomos ir teisinę viršenybę turi Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis (paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „1stop.lt Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir įvykdo apmokėjimą per elektroninių mokėjimų sistemą.
  2. Po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą Prekių kainą.

 

 1. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
  1. E-parduotuvės prekių kataloge nurodytų prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos prekių ir paslaugų aprašymuose. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Pardavėjo e-parduotuvėje. Pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.
  2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, Pardavėjo vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.
  3. Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis – tikralaikis, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas
  4. Už interneto parduotuvėje užsakytas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.
  5. Atsiskaityti už užsakytas Prekes interneto parduotuvėje galima pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslauga. Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinktojo banko taikomus įkainius ir taisykles.
  6. Pirkėjas, pasirinkęs elektroninės bankininkystės paslaugą Prekėms apmokėti, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant.
  7. PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šių Taisyklių.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju.
  5. Pirkėjas užsakęs prekių pristatymą nurodytu adresu privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas Prekes.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pardavėjas turi teisę po Sutarties sudarymo pakeisti e-parduotuvėje nurodytą prekės pristatymo terminą, apie tai pranešęs Pirkėjui el. paštu. Toks pristatymo termino pakeitimas įsigalioja praėjus 1 darbo dienai po Pirkėjui adresuoto el. laiško išsiuntimo, jeigu per šį terminą Pirkėjas nesusisiekia su Pardavėju ir neatšaukia pateikto užsakymo.
  2. Pardavėjui iškilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos nurodytu terminu.
  3. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant atšaukti pateiktus užsakymus ir / ar panaikinti registraciją ir / ar ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.
  4. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
  5. Pardavėjas įsipareigoja po prekių pirkimo pardavimo sutarties sudarymo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui užsakymą atitinkančios kokybės, tinkamai supakuotas prekes ar tinkamai suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.
  6. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjui.
  7. Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.
  8. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, užsakymas atšaukiamas, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šiose Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  1. Pristatymo išlaidos yra nurodomos atskirai ir pateikiamos Pirkėjo suformuotame prekių krepšelyje.
  2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas nurodomas prie kiekvienos prekės arba derinamas atskirai. Prekės pristatomos iki objekto be krovos/užnešimo paslaugų, nebent susitariama atskirai.
  3. Jeigu patvirtinus užsakymą prekės yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje vidutiniškai per 2-4 (keturias) darbo dienas po galutinio užsakymo / išankstinės ar PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo.
  4. Jeigu patvirtinus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per Taisyklių 6.1 p. nustatyta tvarka arba šalių individualiai suderintą arba Pardavėjo komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą.
  5. Užsakytas prekes pristato įgaliotas atstovas ar siuntų tarnybos kurjeris (toliau – pristatantis asmuo). Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje / siuntos pristatymo lape ar siuntų tarnybos elektroninėje pristatymo sistemoje yra laikoma, kad Prekė yra perduota Pirkėjui tinkamai ir yra tinkamos kokybės. Pirkėjui išaiškinta, jog nuo Prekės perdavimo momento Pirkėjui tenka visa prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.
  6. Prekės pristatymo metu kartu su pristatančiu asmeniu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje / siuntos pristatymo lape ar nepriimti pristatytos Prekės siuntos bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje / prekių pristatymo lape ar pristatančio asmens elektroninėje pristatymo sistemoje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
  1. Prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, išskyrus Taisyklėse nurodytas išimtis. Jeigu gamintojas nėra nustatęs prekės kokybės garantinio termino, prekėms taikomi pardavėjo nustatyti ar teisės aktuose nurodyti prekių kokybės garantijos terminai.
  2. Dėl netinkamos prekių kokybės Pirkėjas nedelsiant turi kreiptis į Pardavėją el. paštu garantija@1stop.lt arba į atvykti į centrinę Pardavėjo buveinę adresu Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius bei pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
  3. Nustačius, kad Prekė pažeista mechaniškai, buvo eksploatuojama nesilaikant gamintojo nurodymų, rekomendacijų ar vartotojo instrukcijų, taip pat esant neteisingam montavimui, kokybės garantija netaikoma ir pretenzijos dėl Prekių kokybės nepriimamos.
  4. Pardavėjui ar jo įgaliotam serviso atstovui nustačius, jog pirkėjui parduotos prekės neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu naudojasi bet kuria pirkėjo teise, numatyta LR CK 6.334 str.

 

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  1. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-1 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas 1STOP apie tai raštu el. paštu info@1stop.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis, kai ši teisė Pirkėjui netaikoma. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, taikomos šios prekių gražinimo sąlygos:
   1. Jei grąžinama prekė pirkta e-parduotuvėje www.1stop.lt – Pirkėjas turi pateikti prašymą el. paštu info@1stop.lt per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Sutarties atsisakymo ir grąžinimo formas, kurios yra pateiktos šių Taisyklių priede (Nr. 1);
   2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, originalioje gamintojo pakuotėje nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui;
   3. Norima grąžinti prekė nėra įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą, bei į sąrašą prekių, grąžintinų tik Pardavėjui sutinkant, nurodytą 2014-07-22 LRV Nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda internete - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/gbRnEdgWgw) aktualioje redakcijoje, galiojančioje pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu.
  2. Jei Pirkėjo grąžinamos prekės atitinka šiame skirsnyje nurodytas sąlygas, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas.
  3. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba Pirkėjas pateiks įrodymų, kad išsiuntė prekes Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.
  4. Pirkėjas pateikęs Taisyklių 1 priede nurodytą prašymą dėl sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo, prekes turi pristatyti arba išsiųsti Pardavėjui savo sąskaita (t. y. Pirkėjas prisiima tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas).
  5. Visais atvejais kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.
  6. Teikdamas prašymą nekokybiškai prekei grąžinti, pirkėjas užpildydamas Taisyklių 2 priede pateiktą formą turi nurodyti tokią informaciją:
   1. Prekės užsakymo numerį;
   2. Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);
   3. Prekės pakuotės nuotrauką;
   4. Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį
   5. nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
    1. nekokybišką prekę prašoma pakeista kokybiška preke;
    2. nepilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis dalimis;
    3. prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.
  7. Nekokybiškų prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
  8. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjas visais atvejais atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

 1. PREKYBA NAUDOTOMIS (ECOST ŽYMENIU PAŽENKLINTOMIS) PREKĖMIS
  1. Pardavėjas taip pat prekiauja naudotomis Prekėmis (prekėmis, grąžintomis ankstesnių jų Pirkėjų). Naudotos Prekės Pardavėjo yra žymimos ECOST žymeniu, ar kitais būdais atskleidžiant Prekių naudojimo faktą. Toliau šios Prekės dar vadinamos ECOST Prekėmis.
  2. ECOST Prekės Pardavėjo yra nukainuotos tiek dėl jų ankstesnio naudojimo fakto. Be to, nukainuodamas ECOST Prekes, Pardavėjas atsižvelgia į jam žinomus, o taip pat - šiose Taisyklėse įvardintus, ECOST Prekių trūkumus.
  3. Šalims sudarant sutartį dėl ECOST Prekių, kitos Taisyklių nuostatos taikomos tik tiek, ir tik tokia apimtimi, kiek šioje dalyje (10-ojoje dalyje) nenurodoma kitaip.
  4. ECOST Prekėms taikoma 1 (vienerių) metų trukmės garantija pagal įstatymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 str. 3 d). Garantija pagal įstatymą netaikoma ECOST Prekių trūkumams (komplektiškumo, išorės pažeidimų, instrukcijos nebuvimo, kt.), kurie buvo atskleisti Pirkėjui ECOST Prekės pasiūlyme ar šiose Taisyklėse. Garantija pagal įstatymą netaikoma ECOST Prekėms, kurios Pardavėjo pasiūlyme įvardintos kaip neveikiančios.
  5. ECOST prekėms Pardavėjas neteikia komercinės garantijos, numatytos Taisyklių 8.1 p.; Pardavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų Pirkėjui, jeigu ECOST prekės neatitinka kokybės garantijos dokumente arba reklamoje, paskelbtoje sudarant sutartį arba iki jos sudarymo, išdėstytų sąlygų ar kitų reikalavimų, nesusijusių su nustatytaisiais šio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje.
  6. ECOST prekių komplektiškumas pateikiamas Pardavėjo pasiūlyme (pateikiamos ECOST Prekės, jos sudedamųjų dalių nuotraukos, ECOST Prekės dalių išvaizda, kiekis); ECOST prekės komplektiškumas taip pat gali būti nurodomas ECOST Prekės aprašyme. Pirkėjo pretenzijos dėl ECOST Prekės komplektiškumo Pardavėjo priimamos, svarstomos, ir tenkinamos tik tiek, ir tik tokia apimtimi, kiek ECOST Prekės, pateiktos Pirkėjui, komplektiškumas neatitinka komplektiškumo, pateikto Pardavėjo pasiūlyme. Jokios kitos garantijos dėl ECOST Prekės komplektiškumo (įskaitant, kad ECOST Prekė neatitinka tapačios ar panašios Prekės komplektiškumo) Pirkėjui nesuteikiamos.
  7. ECOST Prekių išoriniai pažeidimai pateikiami Pardavėjo pasiūlyme, (pateikiamos ECOST Prekės, jos sudedamųjų dalių nuotraukos, ECOST Prekės dalių išvaizda, kiekis); išoriniai pažeidimai taip pat gali būti nurodomi ECOST prekės aprašyme.
  8. Pirkėjas, įsigydamas ECOST Prekę, tais atvejais, kai pažymima, kad ECOST Prekė nėra supakuotą į originalią pakuotę, sutinka gauti ECOST Prekę neoriginalioje pakuotėje; tokiu atveju, grąžinant ECOST Prekę Pardavėjui, reikalavimas dėl Prekės grąžinimo originalioje pakuotėje netaikomas.
  9. ECOST Prekės parduodamos be instrukcijos(ų) lietuvių kalba. Pirkėjas, įsigydamas ECOST Prekę, įsipareigoja imtis visų veiksmų ir priemonių tam, kad tinkamai naudotųsi ECOST Preke, įskaitant instrukcijos(ų) gavimą valstybine kalba, įskaitant tokios instrukcijos(ų) vertimą į valstybinę kalbą. Šių reikalavimų nesilaikantis Pirkėjas prisiima visą ir bet kokią riziką dėl ECOST Prekės sugadinimo, jos žuvimo, ar žalos, sukeltos netinkamai naudojantis ECOST Preke, atsiradimo (įskaitant tiek Pirkėjo, tiek trečiųjų asmenų patirtą žalą).
  10. ECOST Prekių grąžinimui šių Taisyklių 9.1-9.4 p. taikomi su žemiau nurodytomis išimtimis:
   1. Taisyklių 9.1.2 p. reikalavimai taikomi tik tiek ir tik tokia apimtimi, koks ECOST Prekės komplektiškumas ir pakavimas buvo nurodytas Pardavėjo pasiūlyme;
   2. ECOST Prekės grąžinamos ir keičiamos tik esant Pardavėjo sutikimui.
  11. ECOST Prekių grąžinimui šių Taisyklių 9.5-9.7 p. taikomi su žemiau nurodytomis išimtimis: 9.6.5.1-9.6.5.2 p. nurodytos Pirkėjo pretenzijos tenkinamos tik Pardavėjui sutikus. Pardavėjui nesutikus tenkinti 9.6.5.1-9.6.5.2 p. nurodytos Pirkėjo pretenzijas, taikomas 9.6.5.3 p. nurodytas Pirkėjo pretenzijų tenkinimo būdas. Bet kokios Pirkėjo pretenzijos dėl ECOST Prekės kokybės tenkinamos tik šiame Taisyklių punkte nurodytais būdais.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Pirkėjas visus su šių taisyklių bei sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymu susijusius pranešimus siunčia Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@1stop.lt, jei kitaip nenurodyta Taisyklėse.
  2. Pardavėjas visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.
  3. Šios Taisyklės sudarytos, aiškinamos bei šalių teisės ir pareigos, kylančios iš šių taisyklių bei sudarytų pirkimo pardavimo sutarčių, vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jei atitinkamas teisinis santykis nėra sureguliuotas Taisyklėse.
  4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5. Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausiai Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją. Jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjas neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina Pardavėjo atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.

Slapukai

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Bendrovė – reiškia UAB „Daily print“ – Lietuva (įmonės kodas: 301818074; buveinės adresas: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Lietuva; internetinis puslapis: www.dailyprint.lt).

2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko bendrovė.

3. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

4. Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.

5. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7. Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

8. Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu ir lytine orientacija, taip pat genetiniai, biometriniai asmens duomenys, naudojami siekiant nustatyti fizinio asmens tapatybę.

9. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

10. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

11. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

12. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

14. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau - įstatymas) ir / ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlemento ir Tarybos Reglamente Nr. 2016/679 (toliau - Reglamentas).


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant Duomenų subjektų ir Darbuotojų asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto ir Darbuotojo teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2. Šios taisyklės taikomos internetinėms parduotuvėms ir puslapiams: www.dailyprint.lt, [...] („Svetainė“), kurias Bendrovė.
3. Visus duomenis Bendrovė renka, laiko ir tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis. Bendrovė garantuoja, kad Duomenų subjekto asmens duomenų neparduos ir nenuomos jokiems tretiesiems asmenims ir neperduos jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtų įpareigota teisės aktais arba jei tai būtų būtina Bendrovės paslaugoms teikti, arba jei Duomenų subjektas aiškiai sutiktų, kad jo duomenys būtų perduodami. Bendrovė netvarko, nenaudoja ir neatskleidžia Specialiųjų kategorijų asmens duomenų, nebent tokių duomenų rinkimui tvarkymui buvo gautas Duomenų subjekto aiškus sutikimas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
4. Šios Taisyklės papildo bendrąsias taisykles („Pirkimo taisyklės“), prieinamas adresu http://www.dailyprint.lt/Taisykles, kurios sudaro jūsų susitarimo su UAB „Daily print“ dėl naudojimosi Svetaine ir Prekių bei paslaugų pirkimo pagrindą. Esant neatitikimams tarp Pirkimo taisyklių ir asmens duomenų apsaugos taisyklių, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.

 

III. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR BŪDAI
1. Bendrovė siūlo platų prekių ir paslaugų (toliau - Paslaugos) pasirinkimą. Informacija, kurią Bendrovė renka apie Duomenų subjektus, priklauso nuo to, kokią informaciją duomenų subjektas mums pateikia, kai užsako paslaugas ar registruojasi mūsų svetainėse ar užsako Paslaugas be registracijos.

2. Bendrovė tvarko tik tuos Duomenų subjekto duomenis:

a. Kuriuos ji gauna iš Duomenų subjekto, kai šis bendrauja arba turi teisinių santykių su Bendrove, pavyzdžiui, perka Paslaugas arba registruojasi paslaugoms, prenumeruoja naujienlaiškius arba kreipiasi į mus prašydamas suteikti informaciją;
b. Kurie generuojami, kai Duomenų subjektas naudojasi paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojamasi mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse;
c. Kuriuos gauname iš viešai prieinamų registrų;
d. Kuriuos Darbuotojas pateikia Bendrovei darbo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

3. Klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau, jei nuspręstų to nedaryti, gali būti, kad Bendrovė negalės tokiam Klientui suteikti Paslaugų, prieinamų internete. Tokiais atvejais Bendrovė kviečia Klientus atvykti į mūsų biurą ir užsakyti reikiamas Paslaugas tiesiogiai.

4. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei, ar kitais Duomenų subjekto ar Darbuotojo patvirtintais tikslais.

5. Bendrovė gali rinkti duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

a. pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
b. duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
c. duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
d. kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
e. vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės biure, siekiant užtikrinti personalo, Klientų bei patalpų saugumą;
f. telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Klientai skambina Bendrovės klientų aptarnavimo vadybininkams ar atsiliepiate į Bendrovės darbuotojų skambučius;
g. kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir k