Header banner
Meniu

Prisijungti

Pamiršau slaptažodį

Greitas prisijungimas

Pirmą kartą naudojatės „1Stop“?

Sukurkite naują paskyrą, kad galėtumėte naudotis registruotų vartotojų privilegijomis!

Gausų prekių pasirinkimą

Gausų prekių pasirinkimą

Jūsų poreikius atitinkančias kainas

Jūsų poreikius atitinkančias kainas

Patogų apsipirkimą ir mokėjimą

Patogų apsipirkimą ir mokėjimą

Jeigu esate fizinis asmuo, spauskite šį mygtuką

Fizinis asmuo

Greitas prisijungimas

Jeigu esate juridinis asmuo, spauskite šį mygtuką

Juridinis asmuo
Užsakymai ir informacija
8 700 11400

1STOP.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi 1STOP.LT parduotuve internete https://1stop.lt (toliau – 1STOP, e-parduotuvė, pardavėjas) sąlygas.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai e-parduotuvės klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka e-parduotuvėje siūlomas prekes ar paslaugas (toliau bendrai vadinama - prekės).

1.3. E-parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Daily print“, buveinės adresas: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Įmonės kodas: 301818074, PVM mokėtojo kodas: LT100004231916.

1.4. Pirkėju šių taisyklių prasme yra bet kuris asmuo, perkantis prekes 1stop.lt e-parduotuvėje internete. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susikūręs e-parduotuvės paskyros, susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjas pateikdamas užsakymą e-parduotuvėje patvirtina, jog susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.

1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis ar pateikia naują užsakymą, jis patvirtina, jog sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

II. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti e-parduotuvėje siūlomas prekes, e–parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą, kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei suteiktas).

2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais, taip pat draudžiama prekes pirkti kito juridinio asmens vardu ar naudojant kito asmens, nei registruotas vartotojas, mokėjimo priemones.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų konfidencialumą todėl Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis e-parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Pardavėjas yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pirkimo – pardavimo sutartis, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant Pirkėjo įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus, siunčiant Pirkėjui informaciją ir reklamą, susijusią su Pardavėjo vykdoma veikla, bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis e-parduotuvės paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklių, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2.7. Jei šios taisyklės nereguliuoja tam tikrų su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų, ar tarp šių taisyklių ir Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklių yra prieštaravimų, taikomos ir teisinę viršenybę turi Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

III. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis (paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „1stop.lt Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir įvykdo apmokėjimą per elektroninių mokėjimų sistemą.

3.2. Po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas užsakyme nurodytą Prekių kainą.

IV. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. E-parduotuvės prekių kataloge nurodytų prekių ir Pardavėjo teikiamų paslaugų pagrindinės savybės ir kainos (įskaitant mokesčius) pateikiamos prekių ir paslaugų aprašymuose. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Pardavėjo e-parduotuvėje. Pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.

4.2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, Pardavėjo vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.

4.3. Prekių ir paslaugų kainų, o taip pat Pardavėjo vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis – tikralaikis, jei kainų pateikimo ir vykdomų akcijų galiojimo metu nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas

4.4. Už interneto parduotuvėje užsakytas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

4.5. Atsiskaityti už užsakytas Prekes interneto parduotuvėje galima pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslauga. Pirkėjui, patvirtinusiam užsakymą ir pasirinkus šį apmokėjimo būdą, leidžiama pasirinkti vieną iš internetinės bankininkystės sistemų, prie kurios prisijungus, atsižvelgiant į patvirtintą užsakymą, Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas. Pirkėjas pinigus į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal pasirinktojo banko taikomus įkainius ir taisykles.

4.6. Pirkėjas, pasirinkęs elektroninės bankininkystės paslaugą Prekėms apmokėti, įsipareigoja sugeneruotą mokėjimą įvykdyti nedelsiant.

4.7. PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

V.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šių Taisyklių.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas, tinkamos kokybės Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju.

5.5. Pirkėjas užsakęs prekių pristatymą nurodytu adresu privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes..

VI. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pardavėjas turi teisę po Sutarties sudarymo pakeisti e-parduotuvėje nurodytą prekės pristatymo terminą, apie tai pranešęs Pirkėjui el. paštu. Toks pristatymo termino pakeitimas įsigalioja praėjus 1 darbo dienai po Pirkėjui adresuoto el. laiško išsiuntimo, jeigu per šį terminą Pirkėjas nesusisiekia su Pardavėju ir neatšaukia pateikto užsakymo.

6.2. Pardavėjui iškilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, jis turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos nurodytu terminu.

6.3. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant atšaukti pateiktus užsakymus ir / ar panaikinti registraciją ir / ar ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

6.4. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja po prekių pirkimo pardavimo sutarties sudarymo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui užsakymą atitinkančias tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas prekes ar tinkamai suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjams.

6.7. Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.

6.8. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, užsakymas atšaukiamas, pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. 9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šiose Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pristatymo išlaidos yra nurodomos atskirai ir pateikiamos Pirkėjo suformuotame prekių krepšelyje.

7.2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas nurodomas prie kiekvienos prekės arba derinamas atskirai. Prekės pristatomos iki objekto be krovos/užnešimo paslaugų, nebent susitariama atskirai.

7.3. Jeigu patvirtinus užsakymą prekės yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje vidutiniškai per 2-4 (keturias) darbo dienas po galutinio užsakymo / išankstinės ar PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo.

7.4. Jeigu patvirtinus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per Taisyklių 6.1. p. nustatyta tvarka arba šalių individualiai suderintą arba Pardavėjo komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą.

7.5. Užsakytas prekes pristato įgaliotas atstovas ar siuntų tarnybos kurjeris (toliau – pristatantis asmuo). Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje / siuntos pristatymo lape ar siuntų tarnybos elektroninėje pristatymo sistemoje yra laikoma, kad Prekė yra perduota Pirkėjui tinkamai ir yra tinkamos kokybės. Pirkėjui išaiškinta, jog nuo Prekės perdavimo momento Pirkėjui tenka visa prekės atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.

7.6. Prekės pristatymo metu kartu su pristatančiu asmeniu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos važtaraštyje / siuntos pristatymo lape ar nepriimti pristatytos Prekės siuntos bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje / prekių pristatymo lape ar pristatančio asmens elektroninėje pristatymo sistemoje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

 

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Jeigu gamintojas nėra nustatęs prekės kokybės garantinio termino, prekėms taikomi pardavėjo nustatyti ar teisės aktuose nurodyti prekių kokybės garantijos terminai.

8.2. Dėl netinkamos prekių kokybės Jūs nedelsiant turite kreiptis į Pardavėją el. paštu garantija@1stop.lt arba į atvykti į centrinę Pardavėjo buveinę adresu Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius bei pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

8.3. Nustačius, kad produktas pažeistas mechaniškai, buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo nurodymų, rekomendacijų ar vartotojo instrukcijų, taip pat esant neteisingam montavimui, kokybės garantija tokioms prekėms netaikoma ir pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.

8.4. Pardavėjui ar jo įgaliotam serviso atstovui nustačius, jog pirkėjui parduotos prekės neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų, pirkėjas savo pasirinkimu naudojasi bet kuria pirkėjo teise, numatyta LR CK 6.334 str.

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas 1STOP apie tai raštu el. paštu info@1stop.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kai ši teisė Pirkėjui netaikoma. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, taikomos šios prekių gražinimo sąlygos:

9.1.1 Jei grąžinama prekė pirkta e-parduotuvėje www.1stop.lt – pirkėjas turi pateikti prašymą el.paštu info@1stop.lt per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Sutarties atsisakymo ir grąžinimo formas, kurios yra pateiktos šių Taisyklių priede (Nr. 1).

9.1.2 Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, originalioje gamintojo pakuotėje nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

9.1.3. Norima grąžinti prekė nėra įtraukta į negrąžintinų prekių sąrašą, bei į sąrašą prekių, grąžintinų tik Pardavėjui sutinkant, nurodytą 2014-07-22 LRV Nutarimo Nr. 738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda internete - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/gbRnEdgWgw) aktualioje redakcijoje, galiojančioje pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu.

9.2. Jei Pirkėjo grąžinamos prekės atitinka šiame skirsnyje nurodytas sąlygas, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžins Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidas.

9.3. Pardavėjas turi teisę nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekes iš Pirkėjo arba Pirkėjas pateiks įrodymų, kad išsiuntė prekes Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

9.4. Pirkėjas pateikęs Taisyklių 1 priede nurodytą prašymą dėl sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo, prekes turi pristatyti arba išsiųsti Pardavėjui savo sąskaita (t.y. Pirkėjas prisiima tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas).

9.5. Visais atvejais kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.

9.6. Teikdamas prašymą nekokybiškai prekei grąžinti, pirkėjas užpildydamas Taisyklių 2 priede pateiktą formą turi nurodyti tokią informaciją:

1) Prekės užsakymo numerį;

2) Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);

3) Prekės pakuotės nuotrauką;

4) Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

5) nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

a) Nekokybišką prekę prašoma pakeista kokybiška preke;

b) Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis dalimis;

c) Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

Nekokybiškų prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

 

9.7. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjas visais atvejais atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pirkėjas visus su šių taisyklių bei sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymu susijusius pranešimus siunčia Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@1stop.lt, jei kitaip nenurodyta Taisyklėse.

10.2. Pardavėjas visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

10.3. Šios Taisyklės sudarytos, aiškinamos bei šalių teisės ir pareigos, kylančios iš šių taisyklių bei sudarytų pirkimo pardavimo sutarčių, vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jei atitinkamas teisinis santykis nėra sureguliuotas Taisyklėse.

10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausiai Pirkėjas raštu turi kreiptis į Pardavėją. Jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjas neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina Pardavėjo atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.

Slapukai

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Bendrovė – reiškia UAB „Daily print“ – Lietuva (įmonės kodas: 301818074; buveinės adresas: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Lietuva; internetinis puslapis: www.dailyprint.lt).

2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko bendrovė.

3. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

4. Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų bendrovės paslaugomis. Klientas, su kuriuo bendrovė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis bendrovės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.

5. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

7. Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

8. Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu ir lytine orientacija, taip pat genetiniai, biometriniai asmens duomenys, naudojami siekiant nustatyti fizinio asmens tapatybę.

9. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

10. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

11. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

12. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, elektroniniu telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

14. Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse) vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau - įstatymas) ir / ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlemento ir Tarybos Reglamente Nr. 2016/679 (toliau - Reglamentas).


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant Duomenų subjektų ir Darbuotojų asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto ir Darbuotojo teises, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2. Šios taisyklės taikomos internetinėms parduotuvėms ir puslapiams: www.dailyprint.lt, [...] („Svetainė“), kurias Bendrovė.
3. Visus duomenis Bendrovė renka, laiko ir tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis. Bendrovė garantuoja, kad Duomenų subjekto asmens duomenų neparduos ir nenuomos jokiems tretiesiems asmenims ir neperduos jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtų įpareigota teisės aktais arba jei tai būtų būtina Bendrovės paslaugoms teikti, arba jei Duomenų subjektas aiškiai sutiktų, kad jo duomenys būtų perduodami. Bendrovė netvarko, nenaudoja ir neatskleidžia Specialiųjų kategorijų asmens duomenų, nebent tokių duomenų rinkimui tvarkymui buvo gautas Duomenų subjekto aiškus sutikimas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
4. Šios Taisyklės papildo bendrąsias taisykles („Pirkimo taisyklės“), prieinamas adresu http://www.dailyprint.lt/Taisykles, kurios sudaro jūsų susitarimo su UAB „Daily print“ dėl naudojimosi Svetaine ir Prekių bei paslaugų pirkimo pagrindą. Esant neatitikimams tarp Pirkimo taisyklių ir asmens duomenų apsaugos taisyklių, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.

 

III. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR BŪDAI
1. Bendrovė siūlo platų prekių ir paslaugų (toliau - Paslaugos) pasirinkimą. Informacija, kurią Bendrovė renka apie Duomenų subjektus, priklauso nuo to, kokią informaciją duomenų subjektas mums pateikia, kai užsako paslaugas ar registruojasi mūsų svetainėse ar užsako Paslaugas be registracijos.

2. Bendrovė tvarko tik tuos Duomenų subjekto duomenis:

a. Kuriuos ji gauna iš Duomenų subjekto, kai šis bendrauja arba turi teisinių santykių su Bendrove, pavyzdžiui, perka Paslaugas arba registruojasi paslaugoms, prenumeruoja naujienlaiškius arba kreipiasi į mus prašydamas suteikti informaciją;
b. Kurie generuojami, kai Duomenų subjektas naudojasi paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui, kai naudojamasi mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse;
c. Kuriuos gauname iš viešai prieinamų registrų;
d. Kuriuos Darbuotojas pateikia Bendrovei darbo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

3. Klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau, jei nuspręstų to nedaryti, gali būti, kad Bendrovė negalės tokiam Klientui suteikti Paslaugų, prieinamų internete. Tokiais atvejais Bendrovė kviečia Klientus atvykti į mūsų biurą ir užsakyti reikiamas Paslaugas tiesiogiai.

4. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsižvelgiant į tai, kokiais tikslais Duomenų subjektas juos pateikė Bendrovei, ar kitais Duomenų subjekto ar Darbuotojo patvirtintais tikslais.

5. Bendrovė gali rinkti duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

a. pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys;
b. duomenys, kurie susiję su prekių ir (ar) paslaugų teikimu, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai;
c. duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
d. kiti duomenys apie paslaugų ir (ar) prekių naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.;
e. vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės biure, siekiant užtikrinti personalo, Klientų bei patalpų saugumą;
f. telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Klientai skambina Bendrovės klientų aptarnavimo vadybininkams ar atsiliepiate į Bendrovės darbuotojų skambučius;
g. kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

6. Jeigu kitaip nenustatyta Duomenų valdytojo ir Bendrovės sutartyje dėl paslaugų teikimo ir su tuo susijusių Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo, laikoma, kad Bendrovė Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tik šiais tikslais:
a. Kliento identifikavimas šiam prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės Svetainėje;
b. Elektroninių sutarčių sudarymas ir vykdymas; Klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; Kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; Klientų skolų išieškojimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Bendrovės klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, išrašyti sąskaitas už prekes ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
c. Tiesioginė rinkodara. Bendrovė tvarko tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Šie duomenys saugomi tol, kol Klientas atšauks savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 2 metus nuo Kliento sutikimo dienos.
d. Personalo, Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Mes tvarkome savo personalo ir Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
e. Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Mes tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate Bendrovės klientų aptarnavimo vadybininkams ar atsiliepiate į bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis , kad galėtume sudaryti su Jumis sutartis, valdyti įsiskolinimus, bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
f. Kiti tikslai, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Bendrovė taip pat tvarko asmens duomenis, siekdama tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

7. Jeigu kitaip nenustatyta darbo sutartyje, Bendrovė savo Darbuotojų asmens duomenis tvarko tik šiais tikslais:
a. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
b. Bendrovės kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
c. Tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
d. Darbuotojų ir jų turto saugumui bei tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

8. Darbuotojas, sudarydamas darbo sutartį su bendrove patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad šiose taisyklėse nurodytais tikslais Bendrovė valdytų ir tvarkytų šiuos Darbuotojo asmens duomenis:
a. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais būtų tvarkomi darbuotojų vardai ir pavardės, asmens kodai, gimimo datos, gyvenamosios vietos adresai, išsilavinimo dokumentai, darbuotojų kvalifikaciją liudijantys dokumentai, banko sąskaitų, į kurias vedamas darbo užmokestis ir kitos išmokos, numeriai, asmens medicininės knygelės, pažymos apie darbingumo lygį, nėštumą.
b. Bendrovės kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu būtų tvarkomi darbuotojų vardai ir pavardės, asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį, sveikatos būklę.
c. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu būtų tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.
d. Darbuotojų ir jų turto saugumo bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu darbdavys vykdytų biuro patalpų vaizdo stebėjimą bei tvarkytų informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

10. Bendrovės darbuotojai yra informuoti, jog visi Bendrovės valdomi ir gauti bei tvarkomi Duomenų subjektų ir Darbuotojų duomenys yra visiškai konfidencialūs (išskyrus Darbuotojų, tvarkančių savo pačių asmens duomenis) ir turi būti tvarkomi laikantis šiose taisyklėse nustatytų konfidencialumo sąlygų.

11. Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai, kurie tvarko Bendrovėje esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.


IV. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

1. Bendrovės renkama informacija apie bendrovės darbuotojus ir jos tvarkymo tikslai nustatyti šių taisyklių III straipsnyje.

2. Bendrovės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, laikosi šių principų:
a. Asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
b. Asmens duomenis tvarko griežtai šiose taisyklėse apibrėžtais tikslais.
c. Duomenų subjekto asmens duomenis gali tvarkyti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai (IT sistemų, interneto svetainės ar duomenų bazių administratoriai, Bendrovės vadovai, vadybininkai ir buhalterijos darbuotojai).
d. Asmens duomenų Bendrovė neatskleidžia jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Bendrovę įpareigoja pats Duomenų subjektas.

3. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:
a. pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą/sutartį.
b. tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis.
c. saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Bendrovės darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.
d. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
e. siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Bendrovės dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
f. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.

V. RINKODARA IR KORESPONDENCIJA

1. Bendrovė užtikrina, kad Duomenų subjektų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais būtų valdomi tik esant teisėtam pagrindui bei įsipareigoja neatlikti jokių tiesioginės rinkodaros veiksmų tų Duomenų subjektų atžvilgiu, kurie yra išreiškę nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ar kitu būdu informavę Duomenų valdytoją, kad nepageidauja, jog Duomenų subjekto duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Bendrovė privalo suteikti Duomenų subjektui galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos:
a. Duomenų subjektas turi turėti galimybę atsisakyti Bendrovės siunčiamos informacijos naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Duomenų subjektui laiške paspaudęs pateiktą Bendrovės pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą.
b. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su Bendrovės atliekamais duomenų tvarkymo veiksmais savo nesutikimą išreikšdamas raštu ar elektroniniu paštu adresuotu Bendrovei.

3. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto atsisakymą dėl siunčiamų naujienlaiškių ar kitų tiesioginės rinkodaros priemonių taikymo ar gavusi nesutikimą, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įsipareigoja per vieną mėnesį imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išpildyti Duomenų subjekto prašymai susiję su jo asmens duomenų tvarkymu arba imtis kitų priemonių numatytų Reglamento 12 straipsnyje.

4. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė turi teisę naudoti tik įstatymų leidžiamoms rinkodaros veikloms vykdyti t.y. - remiantis Duomenų subjekto pateikta informacija gali siųsti ar vaizdo ar garso priemonėmis perduoti bendro pobūdžio ar specialiai Duomenų subjektui pritaikytus Bendrovės pasiūlymus.

 

VI. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS

1. Bendrovė informuoja Duomenų subjektus, jog dalis informacijos gali būti surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės Svetainėje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės serveris – t.y. Bendrovės svetainėje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates . Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Duomenų subjektas šiuos duomenis gali savanoriškai pateikti naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.

2. Bendrovė, naudodama slapukus savo internetiniame tinklapyje, apie tai informuoja kiekvieną tinklapyje apsilankiusį unikalų vartotoją (Duomenų subjektą) apie tai jam pateikdama informacinio pobūdžio pranešimą apie slapukų naudojimą. Naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai.

3. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, interneto serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.

4. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.

5. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti naudojami šių tipų slapukai:
a. Techniniai slapukai (Veikimui): Bendrovės internetinio puslapio vartotojams Bendrovė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Bendrovė gali naudoti techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Bendrovės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
b. Funkciniai slapukai (Naudotojo sąsajos gerinimui): Bendrovė taip pat gali naudoti funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Bendrovės siūlomas paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Duomenų subjekto naršymą daro malonesnį.
c. Analitiniai slapukai (Statistikai): šio tipo slapukus Bendrovė gali naudoti siekdama suprasti, kaip Bendrovės lankytojai naudoja Bendrovės internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Bendrovė gali naudoti internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Bendrovės internetinė reklama. Bendrovė nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
d. Komerciniai slapukai (Rinkodarai): šiuos slapukus Bendrovė gali naudoti talpindama Bendrovės reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas prekes ar paslaugas.

6. Visi aukščiau nurodyti slapukai, jų paskirtis ir veikimo trukmė detalizuota lentelėje prieinamoje adresu www.dailyprint.lt/slapukai_lentele

7. Kiekvieną kartą lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje Duomenų subjektas galės priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau atsisakymo atveju Bendrovė negalės garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Bendrovės internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai .

8. Jokie asmeniniai Duomenų subjekto duomenys slapukų pagalba nebus kaupiami.

 

VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS BENDROVĖJE

1. Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys saugomi kompiuterinėse laikmenose, elektroninėje formoje, popierinėje formoje. Klientų asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu susistemintose rinkmenose Klientui pateikiant duomenis Bendrovės svetainėje, neautomatiniu būdu - Klientui pateikiant duomenis telefonu ar el. paštu ar tiesiogiai Bendrovės vadybininkams, o Bendrovės darbuotojų asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu.

2. Vadovaudamasi įstatymu ir Reglamentu Bendrovė taiko technines ir organizacines priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui. Bendrovė naudodama vartotojų autentifikavimo sistemą užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. Bendrovės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus. Tik specialius leidimus ar įgaliojimus turintys Bendrovės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis gautus iš Klientų arba Darbuotojų duomenis pateiktus Bendrovei darbo tikslais .

3. Duomenų subjektas užtikrina, kad jo pateikiami asmens duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi.

4. Bendrovė, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį ir galima apimtimi panaudodamas tinkamas technines bei organizacines priemones specialaus online įrankio pagalba arba naudojantis atsakingo darbuotojo pagalba įgyvendina duomenų subjekto teises prašyti informacijos, pataisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

5. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat - susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

6. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, kurių naudotojai nėra įgalioti tvarkyti asmens duomenų o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.

7. Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas daro kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per keletą darbo dienų.

8. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.

9. Su Bendrovės darbuotojais susiję dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose / stalčiuose / kabinetuose / archyve. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje.

10. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:
a. administracines (saugaus darbuotojų dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei duomenų bazių tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su asmens duomenų apsauga ir kt.)
b. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);
c. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

11. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:
a. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą;
b. sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);
c. autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

12. Nustačius galimą asmens duomenų tvarkymo pažeidimo faktą, įvykio aplinkybėms ištirti Bendrovės vadovo įsakymu sudaroma komisija ne mažiau kaip iš 3 (trijų) Bendrovės ir Bendrovės IT infrastruktūrą prižiūrinčios įmonės darbuotojų, kuri per 30 (trisdešimt) dienų pateikia rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl pažeidimo fakto.

13. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimo faktą, Bendrovė apie tai praneša - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaudamasi šios patvirtintomis rekomendacijomis, prieinamomis adresu:
https://www.ada.lt/get_file.php?file=WmFtYmxtR1ZacUNUWUcyZlk1Rm1uWmFUbFo5d21wbWpacDZaMXNkbll0eHJtWENiazZCbm5KS2ttMkdWeUdLWm1hQ2NucGxpYldka2FwZVptV2FVMVpXWG1KaVJiMjZOa25XWmMyU3JabENWcHBtZW5aeVpwbWFta2NpZHBtVEphNVJubFdDZG1LSERrbWRTbDhaa2xaYWdsMW1ha20ycWxxYVJ5Sldta3RocFUyaVdhS2xvcHBtZWFaZHEwR1NseFZTWXJKMlNicXlVb0piWXhxVm8xSlpUbWFKZ2xabXhtSlpuWUpXUVlsNlZWTVdqYTZhWHBtV3N3NE9ib1pQWFkxTndsbWVqYWFLWXBtdWZsY2RubnNTb2w1cHVwMm1nWTZhWTBzVllrOWxzcVp5VGxLYVpvcE9nWjZWbWdtaGlrbVRHYW1ocGEyUm1hY09hbFdWaWxXWmxhR0JwcEdlYm1KZG5iV3FkWWclM0QlM0Q= .

14. Tuo atveju, jeigu Duomenų subjektų asmens duomenys teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), tokiems kaip, pavyzdžiui, reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms, teisininkams, IT infrastruktūrą, tinklapio administravimą vykdančioms įmonėms, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė užsakytoms paslaugoms teikti, turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti, kad tokių priemonių būtų laikomasi.

15. Bendrovė taip pat gali teikti Duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį / liudijimą.

16. Bendrovė, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį bei turimą informaciją, įgyvendina visas konkrečias prievoles pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. Konkrečios prievolės apima duomenų tvarkymo saugumą (Reglamento 32 straipsnis), pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (Reglamento 33–34 straipsniai) ir poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei išankstines konsultacijas (Reglamento 35–36 straipsniai).

17. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

18. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 2 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.

19. Visais atvejais duomenys gali būti tvarkomi tik iki atskiro Duomenų subjekto pranešimo, kuriuo prašoma nutraukti ar sustabdyti atitinkamų duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose yra nustatyti terminai, kurie suteikia pagrindą ilgiau saugoti asmens duomenis.

20. Pasibaigus aukščiau nurodytai duomenų tvarkymo trukmei asmens duomenys ištrinami, kartu ištrinant visas turimas tokių duomenų kopijas.

 

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
a. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b. susipažinti kokie jo asmens duomenys ir kokiu tikslu yra tvarkomi bei kam jie yra teikiami;
c. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius Duomenų subjekto asmeninius duomenis, sunaikinti Duomenų subjekto asmens duomenis arba sustabdyti, Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų;
d. nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;
e. reikalauti, kad Duomenų subjekto asmens duomenys jam būtų pateikti laisvai prieinama elektronine forma tam, kad jis galėtų šiuos duomenis perduoti kitam duomenų tvarkytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
f. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), tokiais atvejais kai:
i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
ii) Duomenų subjektas atšaukia sutikimą (jeigu jo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas buvo sutikimas);
iii) yra nustatoma, kad Duomenų subjekto asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

2. Duomenų subjektas informuojamas, jog dėl visų Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo jis turi kreiptis į Bendrovę:
a. el. paštu: buhalterija@dailyprint.lt
b. žodžiu – telefonu [...]
c. raštu – adresu: Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Lietuva

3. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Bendrovės Svetainės vartotojas, jis savo teises gali įgyvendinti online įrankio pagalba, apsilankęs atitinkamame Bendrovės Svetainės skyriuje.

 

IX. ATSAKOMYBĖ

1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis bei imtis visų būtinų veiksmų ir priemonių laiku atnaujinti savo asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui dėl to, jog Duomenų subjektas, nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku nesiėmė priemonių atnaujinti pasikeitusius duomenis.

2. Bendrovė neatsako už interneto ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės Svetainės vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti Svetainės ar naudotis paslaugomis.

3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės Svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas, be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės Svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.

4. Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus Bendrovės Svetainės vartotojo paskyroje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.

5. Bendrovė neprisiima atsakomybės už eksploatacinius nuostolius, pelno netekimą, prestižo praradimą, bet kokius kitus netiesioginius nuostolius ir jų padarinių žalą. Duomenų praradimas laikomas netiesioginiais nuostoliais.

X. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

1. Taisyklės įsigalioja nuo Bendrovės paslaugų užsakymo tiesiogiai arba Bendrovės internetiniame puslapyje momento, atsižvelgiant į tai, kuris atsirado anksčiau, ir nuo kurio yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.

2. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama Bendrovės interneto puslapyje.

3. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiniame puslapyje.

4. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės bei Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

5. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Bendrovės ar Bendrovės Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.